Kullanıcı Sözleşmesi

Hizmet Sözleşmesi

1. TARAFLAR

1.1. İşbu Hizmet Sözleşmesi (“Sözleşme”) “Nisbetiye, Nispetiye Cd No:24, 34340 Beşiktaş/İstanbul” adresinde faaliyette bulunan 0215053670900001 Mersis numaralı CS İNSAN KAYNAKLARI TANITIM VE DANIŞMANLIK A.Ş. ile 23 YETENEK DERNEĞİ tarafından yönetilmekte olan https://yirmiuc.org/ URL adresi altında yer alan Platform’dan faydalanan gerçek kişiler (“Kullanıcı”) arasında akdedilmektedir.
1.2. Kullanıcılar, yirmiuc.org Hizmet Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) kendileri tarafından Site üzerinden onaylanması ile yürürlüğe gireceğini ve bu koşullara uygun davranmakla yükümlü olduklarını bilmektedirler. Kullanıcılar’ın Site üzerinden üyelik için gerekli bilgileri vererek üyelik şartlarını tamamlamaları ile işbu Sözleşme Taraflarca hukuki olarak bağlayıcı hale gelmektedir.
1.3. Bundan böyle işbu Sözleşme’nin devamında 23 YETENEK DERNEĞİ ve Kullanıcı/lar ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

2. TANIMLAR

2.1. “Site”; yirmiuc.org adresi üzerinden hizmet vermekte olan internet sitesini,
2.2. “Kullanıcı”; Site üzerinden üyelik gerçekleştiren ve 23 YETENEK DERNEĞİ tarafından sunulacak olan hizmeti alan, 18 yaşından büyük ve Yükseköğretim Kurulu (“YÖK”) tarafından verilen izin ile kurulan eğitim kurumlarının halihazırda öğrencisi olan gerçek kişiyi
2.3. “Şirket”; Site üzerinden Kullanıcı’ya sunulan ve ihtiyaçları doğrultusunda Kullanıcı’ya iş pozisyonu sağlama imkanı olan, ancak bunun taahhüdünü vermeyen, işbu Sözleşme kapsamında 3. kişi konumundaki tüzel kişiliği haiz Şirketleri,
2.4. “Hizmet”; 23 YETENEK DERNEĞİ tarafından işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’nın üyeliği süresince Site üzerinden sunulan, 3. kişi konumundaki Şirketler nezdinde kendisine uygun iş pozisyonlarının bulunması, Şirketler ile iletişime geçmesini sağlamak üzere verilen hizmeti,
2.5. “Kişisel Bilgiler”; Kullanıcı’nın Site’ye üye olurken vermiş olduğu adı, soyadı, doğum tarihi gibi KVKK’da yer alan tabir uyarınca “özel nitelikli kişisel verilerden sayılmayan” genel üyelik bilgilerini,
2.6. “Profesyonel Bilgiler”; Kullanıcı’nın Site’ye üye olurken 23 YETENEK DERNEĞİ tarafından yürütülecek olan hizmetin aksamaması için vermiş olduğu hangi tür iş ile ilgilendiği, hangi rolün kendisi için uygun olduğu, hangi şehirde/ülkede çalışmak istediği, geçmiş iş tecrübeleri, eğitim durumu da dahil olmak üzere çalışma izninin olup olmadığına, aradığı işe ne zaman başlayabileceğine dair ve bunlarla sınırlı olmamak üzere vermiş olduğu bilgileri,
2.7. “Özel Nitelikli Kişisel Veriler”; KVKK’nın 6. maddesinde belirtilen, işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetin aksamaması için alınması gerekli olan ve Kullanıcı’nın açık rızası ile alınan/alınabilecek olan kişisel verileri;
2.8. “KVKK”; 07.04.2016 tarih 29677 sayıl Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu Kanun uyarınca çıkarılan diğer tüm ilgili Yönetmelik, Tebliğ vb. mevzuatı; ifade eder.

3. SÖZLEŞME’nin KONUSU ve KAPSAMI

23 YETENEK DERNEĞİ; 18 yaşından büyük Üniversite öğrencileri için bir iş arama ve bulma platformu olup, Türkiye İş Kurumu’nun 07.03.2020 tarih ve 1151 numaralı izin belgesi ile faaliyet göstermekte olan 23 YETENEK DERNEĞİ tarafından yönetilmektedir. Dolayısıyla 23 YETENEK DERNEĞİ'ün Özel İstihdam Bürosu niteliği haizdir.
İşbu Sözleşme’nin konusunu; 23 YETENEK DERNEĞİ'ün Site üzerinden Kullanıcı’ya sunmakta olduğu ve Kullanıcı’nın da yararlanmakta olduğu hizmete ilişkin hüküm ve koşulları belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenlenmesi oluşturmaktadır.
Site’de 23 YETENEK DERNEĞİ tarafından yapılan kullanıma, içeriklere ve kullanıcılara yönelik her türlü beyan işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecektir. İşbu sözleşmenin Kullanıcı tarafından kabulü ile Kullanıcı, Site’de yer alan ve yer alacak olan 23 YETENEK DERNEĞİ tarafından yapılan kullanıma, içeriklere ve kendisi de dahil olmak üzere diğer Kullanıcı’lara yönelik her türlü beyanı da peşinen kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. KULLANICI’nın HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Site’de bulunan üyelik formunun talep edilen bilgiler doğrultusunda gerçek bilgilerle doldurulması ve/veya Kullanıcı’nın Google, Facebook vb. diğer platformlardaki üyelik bilgileri ile entegre bir şekilde Site üzerinden giriş yapması ve işbu sözleşmenin kabul edilmesi ile Kullanıcı statüsü başlamaktadır. Kullanıcı statüsünün kazanılması için başvuruda bulunan gerçek kişi kullanıcının [18] yaşından büyük olması ve halihazırda YÖK tarafından verilen izin ile kurulan bir eğitim kurumuna kayıtlı olması gereklidir.
4.2. 23 YETENEK DERNEĞİ tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan Kullanıcı başvurularını reddedebilir veya Kullanıcı başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir. 23 YETENEK DERNEĞİ, işbu sözleşme ve Site’de belirtilen kural ve koşullara aykırılık, Kullanıcı başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, Kullanıcı başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması, Kullanıcı hakkında şikayetler alınması veya olumsuz yorumlar alınması ve bu durumun 23 YETENEK DERNEĞİ tarafından risk olarak değerlendirilmesi ve benzeri sebepler de dâhil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu sözleşmeyi feshederek Kullanıcı statüsüne son verebilir.
4.3. Kullanıcı, Site’nin kullanımına imkan veren hesaplar, kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Kullanıcı’ya ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Kullanıcı dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Kullanıcı, 23 YETENEK DERNEĞİ ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran sorumlu olacaktır.
4.4. Kullanıcı, oluşturmuş olduğu kullanıcı hesabını, kullanıcı adı ve şifresi ile üyelik profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez.
4.5. Kullanıcı, Site’de gerçekleştireceği tüm işlemlerde işbu Sözleşme ile Site’de zaman zaman yayınlanabilecek koşullara, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacak, herhangi bir yöntem ile Site’nin işleyişini engelleyebilecek davranışlarda, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacaktır. Kullanıcı’nın işbu maddede yer alan davranışları nedeniyle 23 YETENEK DERNEĞİ’e 3. kişiler tarafından yöneltilebilecek maddi, hukuki ve sair her türlü talepte 23 YETENEK DERNEĞİ'ün hiçbir sorumluluğu bulunmayacak olup, tüm sorumluluk tamamen Kullanıcı’da olacaktır. Bu maddede bahsi geçen her neviden talepler nedeniyle 23 YETENEK DERNEĞİ'ün her ne nam ve ad altında olursa olsun herhangi bir tazminat, ücret vb. niteliklerde ödemeler ile karşı karşıya kalması halinde, bu talepler derhal 23 YETENEK DERNEĞİ tarafından Kullanıcı’ya yöneltilecek ve Kullanıcı da bu talepleri ilk talepte derhal, nakden ve defaten, başkaca bir mahkeme ilamı, ihbar ve/veya ihtara gerek olmaksızın karşılayacaktır.
4.6. Kullanıcı, hesabında yer alan veya Site’ye kendisi tarafından yüklenen bilgi ve içeriklerin tam, doğru ve hukuka uygun olduğunu, hangi amaçla bu bilgileri verdiğinin tüm boyutları ile ortada olduğunu, yanıltıcı olmadığını, karalama, kötüleme, itibar zedeleyici beyan, hakaret, iftira, tehdit veya taciz gibi hukuka veya ahlaka aykırı nitelik taşımayacağını, bu bilgi ve içeriklerin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet hakları, sınai mülkiyet hakları ve kişilik hakları da dahil olmak üzere herhangi bir hak ihlaline sebep olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu madde başta olmak üzere Kullanıcı tarafından Site’ye yüklenen ve işbu Sözleşme ile Site’de yer alan diğer koşul ve şartlara aykırı bilgi ve içerikler Site’den kaldırılabilecek, bu tür içerikler nedeniyle Kullanıcı’nın Site’den ve Site üzerinden sunulan hizmetten faydalanma imkanı kendisine herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın kısmen veya tamamen askıya alınabilecektir.
4.7. Site’nin kullanımından kaynaklanan her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. ullanıcı Site’ye girmiş olduğu bilgilerin, Şirket/ler ile yapmış olduğu görüşmelerde vermiş olduğu bilgilerin, yapmış olduğu eylemlerin yönetmelik, tebliğ, genelge vs. düzenleme var ise bunlara uygun olmasından bizzat sorumludur. Kullanıcı, Site üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya açıkladığı gerek özel gerekse de profesyonel yaşantısına ait bilgilerin gerçek olmaması durumunda ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan sorumludur. 23 YETENEK DERNEĞİ, Kullanıcı’nın Site üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya açıkladığı bilgilerin gerçek olmaması ya da Kullanıcı’nın işbu Sözleşme ve T.C. ve diğer ülke yasalarına aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı’nın Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan 23 YETENEK DERNEĞİ'ün uğradığı ve/veya uğrayacağı tüm zararlar Kullanıcı’ya rücu edilecektir.
4.8. Kullanıcı, Site’de yapılacak iyileştirme ve diğer değişiklikler için Site’ye erişimin geçici olarak engellenebileceğini peşinen kabul eder.
4.9. Kullanıcı, üyelik hesabı için doğru ve eksiksiz bir biçimde bilgi sağlama ve bu bilgileri sürekli güncel tutmakla yükümlüdür.
4.10. Site’de bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü yasalardan doğan hakkı 23 YETENEK DERNEĞİ’e aittir. Site’nin tasarımında, içeriğinde ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Site’den faydalanmanın ötesinde kullanım olması, Site dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca Kullanıcıların (i) Site’nin güvenliğini tehdit edebilecek, Site’nin çalışmasını veya diğer kullanıcıların Site’den faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, (ii) Site’ye bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi; Site’de yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgilere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; (iii) Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Site ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunulması; (iv) Site’nin ve ilgili yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması, (v) site içerisindeki (var ise) kullanıcı yorumlarına referans kodu, porno içerik, siyasi nitelikte mesaj, başka bir uygulamanın tanıtımı ya da reklam gönderilmesi veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, Site sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır.
4.11. Kullanıcı, profilinde veya diğer Kullanıcı, Şirketler ve genel olarak Site’yi çeşitli adlar altında kullanmakta olan diğer kişiler ile olan iletişiminde ticari tekliflere ve reklamlara yer vermeyecek olup; işbu Sözleşme’de detaylandırıldığı üzere Kullanıcı Site’yi hiçbir şekilde işbu ticari amaçlarla ve/veya gelir elde etme amacıyla kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.12. Kullanıcı, gerek yukarıda belirtilen şekillerde gerekse başka yöntemlerle Site ile rekabet etmeyecek, Site ile rekabet eden üçüncü taraflara destek vermeyecektir. Kullanıcı’nın Site ile rekabet ettiğinin herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde, üyeliğine derhal ve herhangi bir tazminata ve bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın son verilecek olup, bu nedenle 23 YETENEK DERNEĞİ'ün doğmuş ve doğacak tüm zararları Kullanıcı’ya rücu edilecektir. Kullanıcı da böyle bir durumun tespit edilmesi halinde, ilk talepte derhal, 23 YETENEK DERNEĞİ'ün bu nedenle doğmuş ve doğacak her neviden zararını, herhangi bir mahkeme ilamı, ihbar ve/veya ihtara gerek olmaksızın, nakden ve defaten karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.13. Kullanıcı, dilerse Site’deki yönlendirmeleri takip ederek Site’deki üyelikten çıkabilir ve üyeliğini bu şekilde, tek taraflı olarak sonlandırabilir. Ancak Kullanıcı, Site üzerindeki üyeliği/kullanımı gerek kendi isteğiyle sona erdiğinde gerekse de 23 YETENEK DERNEĞİ tarafından işbu Sözleşme’de belirtilen sebeplerle sona erdirildiğinde kullanıcı hesabı ile gerçekleştirdiği tüm eylemlerden, yüklediği tüm içeriklerden, kullanıcı hesabı ile ilgili her türlü içerik ve eylemden yalnızca kendisinin sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. 23 YETENEK DERNEĞİ'ün HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. 23 YETENEK DERNEĞİ'ün herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eki niteliğindeki Gizlilik Politikası ve Site üzerinden yayınladığı sair koşulları dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve Site’yi yeniden organize etme, konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayını durdurma hakkı saklıdır. 23 YETENEK DERNEĞİ tarafından Sözleşme, Gizlilik Koşulları ve sair koşullar üzerinde yapılan değişiklikler Site’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, Site’nin kullanılması ile Kullanıcı güncel koşulları kabul etmiş addedilir. Söz konusu dokümanların düzenli bir şekilde takip edilmesinden Kullanıcı bizzat sorumlu olacaktır.
5.2. Kullanıcı tarafından Site’ye sağlanan bilgi ve içeriklere ilişkin düzenlemeler Gizlilik Koşulları kapsamında düzenlenmekte olup, 23 YETENEK DERNEĞİ kullanıcı bilgilerini işbu Sözleşme ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen kapsam dışında kullanamaz ve üçüncü kişilere açıklayamaz. Site’de toplanan bilgiler, 23 YETENEK DERNEĞİ tarafından işbu sözleşme ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaç ve faaliyetlerin yerine getirilmesi için yeterli sürede saklanacak ve bu bilgilere yetkili kişiler tarafından erişim sağlayabilecektir. 23 YETENEK DERNEĞİ, ayrıca Kullanıcı tarafından sunulan bilgileri kullanıcı profili oluşturmak, istatistiksel çalışmalar yapmak ve kendi faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir. Kullanıcı, işbu sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile birlikte 23 YETENEK DERNEĞİ'ün bu maddede geçen kullanımlarına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.3. 23 YETENEK DERNEĞİ, kullanıcı bilgilerinin kaybı, değişimi, kötüye kullanılması ile bu bilgilere yetkisiz erişimi engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. Ancak bu husus, 23 YETENEK DERNEĞİ'ün bilgi güvenliği ile ilgili olarak herhangi bir taahhüdü bulunduğu şeklinde yorumlanmayacaktır. Site’nin kullanımına ilişkin risk, Kullanıcı’ya aittir.
5.4. 23 YETENEK DERNEĞİ, kullanıcı hesaplarının güvenliği için azami dikkat gösterecektir. Ancak Kullanıcı hesabında kayıtlı bilgiler ve hesap şifresinin güvenliği Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, üyelik hesabına ilişkin bilgileri hiçbir zaman 3. kişilerle paylaşmamalıdır. Kullanıcı, hesabında kendi kontrolünün dışında bir durum oluşması durumda derhal 23 YETENEK DERNEĞİ ile irtibata geçilmelidir. Kullanıcı’nın hesap şifresinin 3. kişiler tarafından ele geçirilmesi ve/veya 3. kişiler tarafından hukuka aykırı içerik sağlanması, eylemde bulunulması dahil olmak üzere her türlü kötü niyetli kullanım, Kullanıcı’nın sorumluluğunda olup; kötü niyetli kullanımdan kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai yükümlülük münferiden Kullanıcı’ya aittir.
5.5. 23 YETENEK DERNEĞİ, işbu Sözleşme ve Site üzerinden sunduğu hizmet kapsamında Kullanıcı’ya hiçbir suretle iş bulma taahhüdü vermemektedir. 23 YETENEK DERNEĞİ yalnızca Kullanıcı’nın Site’ye bildirdiği kendi kişisel/profesyonel özelliklerine uygun olarak Şirketler tarafından aranan özelliklerdeki iş pozisyonlarını Kullanıcı’ya Site üzerinden sunma noktasında bir faaliyet yürütmektedir.
5.6. Kullanıcı’nın profilinde belirttiği bilgilerin yanlış veya eksik oluşu, Kullanıcı ile Şirket/ler arasındaki iletişimin kararlaştırılan şekilde gerçekleşmemesi vb. durumlarda 23 YETENEK DERNEĞİ'ün hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır. Kullanıcı, bu kapsamdaki talep ve şikayetlerinin muhatabının 23 YETENEK DERNEĞİ olmadığını, 23 YETENEK DERNEĞİ'ün işbu maddede yazılı nedenlerle dolayı herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, bu kapsamdaki her türlü talep ve şikayetini gerekli olması halinde ilgili tarafa ileteceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.7. 23 YETENEK DERNEĞİ'ün Şirketler tarafından açıkta olan iş pozisyonlarına uygun kişilerin tercih edilmesi için belirlenmiş olan kriterlere müdahale hakkı bulunmamaktadır. Şirketler hangi iş pozisyonu için hangi kriterleri tayin edeceğine münferiden kendisi karar vermektedir.
5.8. 23 YETENEK DERNEĞİ, Kullanıcı’nın Site’yi ziyaret ettiği süre boyunca “cookie” olarak da adlandırılan çerezlerin veya site kullanım verilerini analiz etme amaçlı javascript kodları veya benzer iz sürme verilerini Kullanıcı’nın bilgisayarına yerleştirilebilir. Çerezler basit metin dosyalarından ibaret olup, kimlik ve sair özel bilgiler içermez, bu nevi kişisel bilgi içermemekle beraber oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır ve Kullanıcı’yı tekrar tanımak için kullanılabilir. Bu hususa ilişkin detaylı bilgi Site içerisinde yer alan ve Kullancı’nın rahatlıkla görmesi için açık bir şekilde belirtilen “Çerez Politikası’nda” yer almaktadır.
5.9. 23 YETENEK DERNEĞİ, Site’deki belli alanları veya kategorileri, kullanılan bazı hizmetleri ücretli hale getirebilir ve bu ücretleri tek taraflı olarak belirleyebilir.

6. SORUMLULUĞUN KAPSAMI ve SINIRLANDIRILMASI

6.1. 23 YETENEK DERNEĞİ, Site’ye girilmesi, Site’nin ya da Site’deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, ağır kusuru dışında doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. 23 YETENEK DERNEĞİ, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin/hizmetin kesintiye uğraması, hata, ihmal, verilerin silinmesi, kaybı, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Zira 23 YETENEK DERNEĞİ, işbu maddede yazılı olumsuz durumların yaşanmaması için üzerine düşen azami özeni ve önemi göstermektedir. Site’ye ya da link verilen sitelere girilmesi ya da Site’nin kullanılması ile 23 YETENEK DERNEĞİ'ün kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir.
6.2. Kullanıcı, Site’de paylaştığı her türlü bilgi ve içerikten münhasıran sorumlu olup, bu bilgilere ilişkin olarak ortaya çıkan her türlü talep ve zarar 23 YETENEK DERNEĞİ tarafından Kullanıcı’ya iletilecek yahut rücu edilecektir. Kullanıcı, 23 YETENEK DERNEĞİ'ün diğer Kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler de dahil olmak üzere Site üzerinden paylaşılan hiçbir bilginin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bunların paylaşılmasının hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, Kullanıcı’ya ait bilgilerin hukuka uygun olarak üçüncü kişiler tarafından Site’de veya sair mecralarda paylaşılabileceğini, söz konusu bilgiler sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı 23 YETENEK DERNEĞİ'ün sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.3. Kullanıcı, Site üzerinden 23 YETENEK DERNEĞİ'ün kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceği ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten/hizmeti veren kişiyi desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında 23 YETENEK DERNEĞİ'ün herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.4. Kullanıcı, Site üzerinden gerçekleştirilen kullanımlara ilişkin olarak 23 YETENEK DERNEĞİ’ten her ne nam ve ad altında olursa olsun herhangi bir şekilde talepte bulunmayacağını, herhangi bir Kullanıcı’nın site üzerinde hesap açmış olmasının, (var ise) Kullanıcı’ya ilişkin yorumların 23 YETENEK DERNEĞİ'ün Kullanıcı’yı onayladığı, önerdiği, garanti verdiği ve desteklediği şeklinde yorumlanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 23 YETENEK DERNEĞİ, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Site’nin kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Site ve site kapsamındaki özellikler ve sair içerikler “olduğu gibi” sunulmakta olup, bu kapsamda 23 YETENEK DERNEĞİ'ün bunların doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. 23 YETENEK DERNEĞİ, işbu sözleşme kapsamında Şirket/ler nezdindeki iş pozisyonlarının müsaitlik durumu, Site’nin belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya Site ile Site’de sunulan hizmet kapsamında herhangi bir ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.
6.5. Kullanıcı, Site ve Site üzerinden sunulan içeriklere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda 23 YETENEK DERNEĞİ'ün herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Site’nin işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.6. Kullanıcı, 23 YETENEK DERNEĞİ'ün Site’ye virüs, solucan (worm) veya başka türlü saldırıların ve izinsiz erişimlerin olmayacağını veya Site’den yahut Site’ye bilgi aktarılmayacağını garanti etmediğini bildiğini kabul etmektedir.
6.7. 23 YETENEK DERNEĞİ, Site’nin virüs ve sair zararlı içerik barındırmaması için azami gayret sarf etmekle birlikte Kullanıcı’nın teknik sorunlar yaşaması veya diğer nedenlerle bilgisayarına virüs geçmesi veya herhangi bir zarara uğraması halinde uğranacak zararlardan (bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla Kullanıcı’nın bilgisayarı veya programlarının hasar görmesinden) dolayı 23 YETENEK DERNEĞİ'ün sorumluluğu bulunmamakta olup; bu sebeple 23 YETENEK DERNEĞİ’ten hiçbir talepte bulunulamaz. Kullanıcı, anılan zararlara uğramamak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

7. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

7.1. 23 YETENEK DERNEĞİ, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında belirlenen veri işleme ve aktarım esaslarına uyacağını, Kullanıcı’nın kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde ilgili verileri sileceğini, yok edeceğini veya anonim hale getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 23 YETENEK DERNEĞİ'ün Özel İstihdam Bürosu niteliği haiz olduğundan düzenleme tarihini izleyen takvim yılı başından itibaren 5 (beş) yıl süreyle;
a) 22 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ücret alınabilecek mesleklerle ilgili yazılı sözleşmeleri,
b) İş arayanlara ait kimlik, eğitim ve meslek bilgilerini,
c) Geçici iş ilişkisi kapsamında; geçici iş sözleşmesi imzaladıkları işçilere ait kimlik, eğitim, meslek bilgileri ile geçici işçi çalıştıran işverene ait bilgileri,
ç) Geçici işçi sağlama sözleşmesi ile geçici iş sözleşmelerini,
d) İşe yerleştirilen kişilere ait kimlik, eğitim ve meslek bilgilerini,
e) İşverenlerden alınan açık işlere ait eğitim, meslek ve iletişim bilgilerini,
f) Kurumca onaylanan yurt dışı iş sözleşmelerini,
g) Yetkili kişi dışında imza atabilecek kişilerle ilgili olarak düzenlenen belgeleri Kanunen saklamak zorundadır.
7.2. Kişisel verilerin korunmasına ve işlenmesine ilişkin detaylı bilgilendirme, başvuru yöntemleri vb. diğer gerekli bilgilerin tamamı işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak Site’de açık bir şekilde yer almaktadır. Bu nedenle Kullanıcı, kişisel verilerinin 23 YETENEK DERNEĞİ tarafından kullanılması, işlenmesi bakımından gerekli bilgilendirmenin kendisine yapıldığını, bu hususta yeteri kadar aydınlatıldığını, bu kapsamdaki haklarının bilincinde olduğunu, Site’de Kullanıcı hesabı açarken Aydınlatma Metni’ni gördüğünü, okuduğunu ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
7.3. Fotoğraf, başvurulan işin niteliği gereği engellilik durumu, özgeçmiş oluşturulurken bireysel olarak Site’ye girilen veriler KVKK uyarınca özel nitelikli kişisel veriler niteliğinde olup, Kullanıcı bu verilerin 23 YETENEK DERNEĞİ tarafından toplanabilmesi ve işbu Sözleşme’nin ifası için kullanabilmesi maksadıyla Site üzerinden Kullanıcı hesabı açarken Açık Rızası’nın alındığını, özel nitelikli kişisel veriler bakımından bilgilendirildiğini kabul, betan ve taahhüt eder.

8. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme ve Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası ile Site içinde bildirilen diğer tüm Sözleşme/ler, Politikalar; Kullanıcı tarafından işbu Sözleşme’nin okunup kabul edilmesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girer.

9. SÖZLEŞME’nin ASKIYA ALINMASI ve FESHİ

9.1. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de yer alan düzenlemelere ve Site’de beyan edilen kural ve şartlara uymaması, Kullanıcı’nın faaliyetlerinin ya da varsa Site’ye dahil ettiği herhangi bir içeriğin hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici ya da bu sözleşmeye aykırı mahiyette olması halinde 23 YETENEK DERNEĞİ, Kullanıcı’nın Site’yi kullanımını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. 23 YETENEK DERNEĞİ tarafından yapılan bildirime karşılık söz konusu aykırılığın 23 YETENEK DERNEĞİ'ün talep ve yönlendirmeleri doğrultusunda usulüne uygun olarak giderilmemesi halinde ise işbu Sözleşme 23 YETENEK DERNEĞİ tarafından tek taraflı, derhal ve tazminatsız olarak başka herhangi bir bildirime gerek olmaksızın feshedilebilecektir. Kullanıcı, bu nedenle 23 YETENEK DERNEĞİ’e herhangi bir zarar, ziyan, maddi-manevi tazminat, yoksun kalınan kar vb. talebi yöneltmeyeceğini, tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, Sözleşme’nin feshine yol açtığı davranışları nedeniyle 23 YETENEK DERNEĞİ’e herhangi bir talep yöneltildiğinde ya da 23 YETENEK DERNEĞİ'ün bu nedenle herhangi ödeme yükümlülüğü altına girmesi halinde, ilk talepte, derhal, başkaca herhangi bir mahkeme ilamı, ihbar ve/veya ihtara gerek olmaksızın 23 YETENEK DERNEĞİ'ün doğmuş ve doğacak her neviden zararını karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.2. 23 YETENEK DERNEĞİ dilediği zamanda Site’yi ve/veya işbu Sözleşme’yi süreli veya süresiz olarak askıya alabilecek, sona erdirebilecektir.

10. SAİR HÜKÜMLER

10.1. Bu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin geçersiz ya da uygulanamaz hale gelmesi, Sözleşme’nin diğer maddelerini geçersiz kılmayacaktır.
10.2. Taraflar’ın bu Sözleşme’den kaynaklanan haklarını kısmen veya tamamen kullanmamaları veya bunlara aykırı hareket etmeleri, hiçbir suretle bu haklardan feragat ettikleri anlamına gelmeyecektir.
10.3. 23 YETENEK DERNEĞİ, resmi mercilerden usulüne uygun talep gelmesi halinde Kullanıcı bilgilerini ilgili mercilere iletecektir.

11. BİLDİRİM ve TEBLİGAT

11.1. Tarafların birbirlerine gönderecekleri bildirimler, Kullanıcı'nın Site’ye bildirdiği adres ve/veya e-posta adresi ile 23 YETENEK DERNEĞİ'ün bu Sözleşme’de belirtmiş olduğu adres ve/veya e-posta adresine gönderilecektir. Kullanıcı'nın Site’ye bildirdiği adres ve/veya e-posta adresinde bir değişiklik olması halinde, yeni adres ve/veya e-posta adresini 23 YETENEK DERNEĞİ’e yazılı olarak bildirecektir. 23 YETENEK DERNEĞİ'ün adres ve/veya e-posta adresinde bir değişiklik olması halinde ilgili değişiklik bu Sözleşme’ye aktarılacaktır.
11.2. Kullanıcı'nın Site’ye bildirdiği adres, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adres kabul edilir. İşbu sözleşme nedeniyle 23 YETENEK DERNEĞİ'ün Kullanıcı'nın Site’ye bildrmiş olduğu e-posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim aynen geçerli olup, e-postanın 23 YETENEK DERNEĞİ tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra Kullanıcı'ya ulaştığı kabul edilecektir.
11.3. Kullanıcı, mevcut adreslerindeki (e-posta ve yasal adres dahil) değişiklikleri yazılı olarak 23 YETENEK DERNEĞİ’e 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, mevcut adres ile e-posta adreslerine yapılacak olan tebligatların, geçerli bir tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul eder.

12. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ ve YETKİ SÖZLEŞMESİ

12.1. Bu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Sözleşme’nin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
12.2. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından çıkabilecek uyuşmazlıklarda 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi uyarınca 23 YETENEK DERNEĞİ'ün her türlü defter, bilgi, belge ve kayıtları kesin delil niteliğinde olacak olup, işbu madde delil sözleşmesi niteliği haizdir.
Kullanıcı, işbu Sözleşme’de yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.
Bu Sözleşme, Site’ye yeni özellikler eklendikçe veya Kullanıcılar’dan yeni öneriler geldikçe yeniden, önceden Kullanıcılara herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın 23 YETENEK DERNEĞİ tarafından tek taraflı olarak düzenlenebilir ve güncellenebilir. Bu nedenle, Kullanıcı’nın Site’yi her ziyaret edişinde bu Sözleşme’yi yeniden gözden geçirmesi önerilmektedir. Bu belge, en son 19.10.2020 tarihinde güncellenmiştir.